قانون اساسى ودموکراسی

رابطه ميان فرهنگ سیاسی و تمرک ززدایی در عراق

نظام سیاسی عراق پس از سال 2003، رویکرد جدیدی را برای مدیریت نهادهای دولتی و سیاسی خود از طریق اتخاذ تمرکززدایی سیاسی و اداری...

انتخابات پارلمانی کردستان

قانون اساسی عراق در اصل (116-121) خود، حق اعمال برخی از وظایف و اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی را به اقلیم کردستان داده است که...

ایمن‌‌سازی کودکان و نوجوانان از تروریسم و افراط‌‌گرایی

نوشتۀ د. احمد قاسم مفتن پیشگفتار در جهت ارائۀ راه‌‌حل‌‌هایی مؤثر و کسب موفقیت‌‌هایی واقعی برای مقابله با افراط‌‌گرایی، از حیث رفتار، فعالیت و فرهنگ، سه...

«فدرالیسم کارآمد» در عراق … دیدگاهی انتقادی

مفهوم فدرالیسم از مفاهیم بیگانه در تجربۀ سیاسی عراق به‌‌شمار می‌‌رود؛ این مسئله باعث شده است که پس از تصویب فدرالسیم در قانون اساسی...

بودجۀ فدرال عراق برای سال 2018: ویژگی‌‌ها و جهت‌‌گیری‌‌های اصلی

پس از انجام اصلاحات کمیسیون امور مالی مجلس نمایندگان در پیش‌‌نویس قانون بودجۀ فدرال که توسط دولت عراق ارائه شد، مجلس بودجۀ عمومی سال...