كارگاه های پژوهشی

سمینار: مواد مخدر در عراق: ابعاد و درمان آن

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی البیان جلسه بحث تخصصی خود را پیرامون مواد مخدر تحت عنوان: "مواد مخدر در عراق: ابعاد و درمان آن" را در...