آموزش

آموزش: آمار توصیفی در پژوهش‌های علوم انسانی 

نظر به اهمیتی که مرکز مطالعات و برنامه ‌ریزی البیان برای تقویت ظرفیت موسسات تحقیقاتی و آموزشی قائل است، این مرکز در روز شنبه،...