برنامه ها

مرکز البیان در برنامه‌‌ای با موضوع بحث و گفت‌‌وگو پیرامون سیاست و اقتصاد در...

مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان در راستای تقویت نقش خارجی و تأثیرگذار مراکز مطالعات و تحقیقاتدر برنامه‌‌ای با موضوع بحث و گفت‌‌وگو شرکت کرد....

حضور آژانس بین المللی انرژی در مرکز البيان با هدف بحث و بررسی چشم‌‌انداز...

مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان میزبان نشستی با موضوع آئین رونمایی گزارش آژانس بین المللی انرژی در خصوص چشم‌‌انداز انرژی در عراق بود. این...

هیئت ناتو با حضور در مرکز البیان، برنامه‌‌ی فسادزدایی در دستگاه امنیتی عراق را...

مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان در روز پنج شنبه (2 مه 2019) در نشستی میزبان هیئتی از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. این...

آیین رونماییِ گزارش دومین کنفرانس سالانه‌‌ی مرکز البیان

مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان، سمیناری را با هدف گفتگو در خصوص آیین رونماییِ گزارش نهایی دومین کنفرانس سالانه‌‌ی مرکز البیان را که تحت...

مرکز البیان، همایشی جهت بحث و بررسی روابط استراتژیک میان عراق و اتحادیه اروپا...

مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان همایشی را تحت عنوان: (چشم‌‌انداز برقراری روابط استراتژیک بین عراق و اتحادیه اروپا)، برگزار کرد، که مرکز البیان در...

نشست ها: قرائتی مقدماتی از بودجه سال 2018 عراق

بودجه عمومی دولت "بیانگر بعد مالی، کمّی و نقدی اهدافی تلقی می‌شود که دولت تمایل دارد آنها را در طول یک دوره مالی در...

سمینار: مواد مخدر در عراق: ابعاد و درمان آن

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی البیان جلسه بحث تخصصی خود را پیرامون مواد مخدر تحت عنوان: "مواد مخدر در عراق: ابعاد و درمان آن" را در...

آموزش: آمار توصیفی در پژوهش‌های علوم انسانی 

نظر به اهمیتی که مرکز مطالعات و برنامه ‌ریزی البیان برای تقویت ظرفیت موسسات تحقیقاتی و آموزشی قائل است، این مرکز در روز شنبه،...