هيئت مشاوران

پرفسور اریک دیویس

استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز ایالات متحده (Rutgers University)، معاون بخش آموزش عالى در همين دانشگاه

د.جعفر الدجيلي

معاون رئيس دانشکده مدیریت وبازرگانی دانشگاه بغداد، استاد اقتصاد وتوسعه

د.جلال عبد الجبار

استاد زير ساخت در دانشگاه ولز، مدیر برنامه ریزی راه وترابری در شرکت مهندسی Parsons Brinckerhoff

د. جین مون

استاد باستان شناسی ومیراث فرهنگی در دانشگاه منچستر، ورئيس پروژه حفاری کاوشگری در شهر باستانی اور در عراق

د. خالد حنتوش ساجت

رئيس گروه جامعه شناسى دانشكده ادبيات در دانشگاه بغداد

پرفسور رافد الخضار

استاد مهندسی آب ومحیط زیست، رئيس بخش معماری ومهندسی دانشگاه جان مورز لیورپول (Liverpool John Moores University)

د. زهیر عبد الکریم الحسنی

استاد قانون بین الملل ومشاور شورای عالی سرمایه گذاری در هیئت دولت وعضو شورای عربی در دیوان دواری بین الملل (PCA) وکارشناس پژوهشکده اصلاح اقتصادی عراق.

د. صالح مهدی الحسناوی

مشاور روان شناسی ووزیر سابق بهداشت ونماینده پارلمان عراق

د. عادل هادی البغدادی

رئیس دانشگاه بابل عراق وعضو انجمن اقتصاد دانان عراق.

د. عبد الجبار احمد عبد الله

رئیس دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه بغداد وکارشناس نظامهای سیاسی در جهان سوم.

د. عبد الجبار محمود فتاح

رئیس دانشکده اقتصاد وبازرگانی در دانشگاه بغداد وکارشناس امور اقتصادی

د. عبد الرزاق عبد الجلیل العیسی

وزیر آموزش عالی عراق واستاد رشته شیمی ازد انشگاه لیورپول ورئیس سابق دانشگاه کوفه.

د. مظهر محمد صالح

مشاور نخست وزیر عراق در سیاستهای مالی ومعاون سابق رئیس بانک مرکزی عراق واز کارشناسان برجسته اقتصادی.