درباره مركز “البيان”

مركز مطالعات وبرنامه ريزى بيان مركزى مستقل وغير انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد است. هدف اساسى اين مركز ارائه دیدگاه هایی صادقانه و واقع بینانه پیرامون مسائل ورخدادهای سیاسی خارجی مرتبط به خاورمیانه و به ویژه مسائل مرتبط به عراق می باشد. این مرکز مطالعاتی سعی دارد در عرصه های سیاسی وآکادمیک تحلیلاتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه نماید.

رسالت مرکز بیان

مرکز مطالعات وبرنامه ریزی بیان سعی دارد منبع مستقل مهمی برای تحلیل مسائل عراق به شمار آید وانجمن مناسبى براى ايجاد فضاى گفتگو پیرامون رخدادهای عراق ومنطقه باشد. علاوه بر آن مرکز بیان سعی دارد در تبلور اندیشه راهبردی کارآمد نزد تصمیم گیرندگان سیاسی عراق (از تمامی احزاب وجریانها) نقشی فعال ایفا کند وتلاش می کند توانایی سایر نهادها دولتی وغیر دولتی ومراکز آموزشی وپژوهشی وسازمانهای مردم نهاد در جامعه مدنی را بهبود بخشد تا در نتیجه آن کارشناسان زبده ای در عرصه مدیریت واقتصاد وجامعه شناسی واداره امور سیاسی در کشور به میدان بیایند.

مرکز بیان رسالت خود را از طریق ارائه مقالات علمی واجرای مطالعات میدانی وپشتیبانی مالی از پژوهشگران وبرگزاری کنفرانس ونشست وکارگاه های علمی ودوره های آموزشی برای نهادهای دولتی ودانشگاه ها به انجام می رساند.

اهداف

 • مشارکت فعال در مطالعات سیاسی مسائل عراق از طریق ارائه تحلیلات مستقل وعمیق با استناد بر سایر مطالعات وپژوهشهای انجام شده توسط کارشناسان برتر ومتخصص.
 • حمایت از گفتگوی مبنی بر داده ها وحقایق ارائه شده از سوی کارشناسان مسائل عراق که شامل تصمیم گیرندگان سیاسی وروزنامه نگاران واساتید دانشگاهی می باشد. فضای گفتگو بحرانها ومعضلات عراق ومنطقه را در بر می گیرد وراهکارهای جدیدی جهت مقابله با آنها ارائه می دهد.
 • بهبود وتوسعه توانایی های راهبردی در روند سیاستگذاری های عراق.
 • آماده سازی کارشناسان با تجربه در مراکز سیاسی وآکادمیک آشنا با مهارتهای مدیریتی وسیاستگذاری.
 • ایجاد روابط دوسویه در فضای محلی واقلیمی با سایر مراکز ونهادهای اقتصادی وآموزشی وسیاسی.
 • اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی مطالعات راهبردی.

موضوعات مورد بحث در مرکز مطالعات وبرنامه ریزی بیان

 • اقتصاد وتوسعه: (بانکداری، بودجه, کشاورزی, آموزش وپرورش, توریست وجهانگردی, سرمایه گذاری وغیره)
 • انرژی: (نفت, گاز, برق).
 • سیاست خارجه وروابط بین الملل: (جهانی سازی وتنشهای بین المللی)
 • امنیت ملی ودفاع: (مبارزه با تروریسم, وبهبود توانایی های نیروهای مسلح)
 • قانون اساسی ودموکراسی وسایر قوانین: (پارلمان، فدراليسم)
 • حكمرانى وقانون سالارى وسياست های کلان: (مبارزه با فساد مالی، بازسازی وبهبود نهادها ومؤسسه ها، انتخابات).
 • جامعه ونظر سنجى ها: (همزيستى مسالمت آميز در جامعه، خشونت وفرقه گرایی, وافکار عمومی).
 • المجتمع والاستبانات: (التعايش السلمي في المجتمع، والعنف والطائفية، والرأي العام).