مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان در روز پنج شنبه (2 مه 2019) در نشستی میزبان هیئتی از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. این نشست به‌‌منظور بحث و تبادل نظر درباره‌‌ی برنامه‌‌ی ناتو در خصوص فسادزدایی در نهادهای امنیتی و نظامی عراق برگزار شد. تعدادی از کارکنان بین المللی هیئت نمایندگی ناتو و جمعی از استادان و پژوهشگران در زمینه‌‌ی مبارزه با فساد در این نشست حضور یافتند.

هیئت ناتو به ارائه‌‌ی برخی از نتایج به دست آمده از برنامه‌‌ی فسادزدایی این سازماندر سطح برخی از کشورها پرداخت. همچنین خانم دکتر (نادیا میلانووا) به تبیین طرح پشتیبانی مشترک ناتو در ایجاد و تاسیس نهادهای دفاعی از ابتدای سال 2004 و همچنین سیاست‌‌های ناتو در فسادزدایی پرداخت که طرح مرتبط با آن توسط سران کشورها و رؤسای دولت‌‌ها در اجلاس سال 2016 در ورشو به تصویب رسید.

خانم میلانووا گفت که هدف از این پروژه‌‌ی ناتو، تقویت حکمرانی مطلوب در بخش امنیتی و دفاعی، کمک به کشورها به‌‌منظور انجام تعهدات ملی خود در زمینه‌‌ی مبارزه با فساد، و ارائه‌‌ی کمک در زمینه‌‌ی اجرای اصلاحات در سطوح فردی و سازمانی است. وی در ادامه با اشاره به اعمال اصول گشایش، شفافیت، صداقت، پاسخگویی و مسئولیت‌‌پذیری و همچنین پیاده‌‌سازی سیاست‌‌های صحیح و ضوابط قانونی به‌‌منظور اجرای شیوه‌‌های درست حکومت‌‌داری، گفت که تمام این مسائل در نتیجه‌‌ی سوء استفاده از قدرت و اختیارات (دولتی یا خصوصی) برای رسیدن به اهداف سودجویانه‌‌ی غیر قانونی (فساد) توسط افرادی که مسئولیت این کارها را بر عهده داشتند، مورد توجه قرار گرفتند.

خانم دکتر میلانووا در پایان صحبت‌‌های خود گفت که فسادزداییاز اراده‌‌ای سیاسی و عزمی ملی آغاز می‌‌شود و نیازمند چشم‌‌انداز ارتباطی قوی در سطح سیاست‌‌های ملی و ارزیابی خطرهای فساد از طریق پرسشنامه‌‌ی خودارزیابی فساد است که این پرسشنامه توسط ناتو و از طریق ابزارهای پیشرفته و با استفاده از روش‌‌شناسی موجود که در سطح بین المللی توسعه یافته است، تدوین شده است. همچنین به یک استراتژی روشن و مبرهن نیاز است تا اجرای توصیه‌‌های خروجی از این پرسشنامه از طریق یک ارزیابی خارجی و واقعگرايانه با هدف تشخیص و برطرف ساختن اختلال، صورت بگیرد.

شایان ذکر است که مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان در گذشته، به‌‌منظور تدوین و آماده‌‌سازی یک استراتژی روشن برای مبارزه با فساد در زمینه‌‌های مختلف با پژوهشگران فعال در زمینه‌‌ی مبارزه با فساد، همکاری و تعامل داشته است. این مرکز همچنین از طریق هماهنگی با بانک جهانی، به ترجمه‌‌ی گزارش‌‌های بین المللی مرتبط با این موضوع پرداخته است.