مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان، سمیناری را با هدف گفتگو در خصوص آیین رونماییِ گزارش نهایی دومین کنفرانس سالانه‌‌ی مرکز البیان را که تحت عنوان: (آموزش و پرورش به‌‌منظور دستیابی به توسعه‌‌ی پایدار) بود، در روز شنبه 23 مارس 2019، برگزار کرد.این سمینار با حضور ده‌‌ها تن از پژوهشگران و علاقه‌‌مندان به مسائل آموزش و پرورش در عراق و همچنین برخی از مقامات و مسئولین وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این سمینار دو سخنرانی ایراد شد: سخنرانی اول توسط دکتر (احسان محمد الحديثی)، و سخنرانی دوم از سوی دکتر (احمد کنعان الجعفری) ایراد شد. هر دو سخنران به مکانیسم‌‌های عملی و ممکن برای بهبود بازده و نتایج آموزش و پرورش، انطباق آنها با نیازهای بازار،ارتقاء استانداردهای کیفیت در روش‌‌های تدریس، برنامه‌‌های درسی و مدارک تحصیلیبا هدف همگام شدن با سطوح و استانداردهای پذیرفته شده‌‌ی بین المللی، همسو شدن با نیازهای اقتصادی کشور و کمک به‌‌منظوردستیابی به توسعه پایدار، اشاره کردند.

شرکت‌‌کنندگان در این سمینار به بحث و گفتگو در خصوص مسائل و مشکلاتی پرداختند که روند آموزش و پرورش در عراق با آنها مواجه است. همچنین پیشنهادهایی ارائه گردید که به توسعه‌‌ی بخش‌‌های آموزشی و پرورشی در کشور کمک می‌‌کند.