گسترش پدیده‌‌ی فساد و ریشه دواندن آن در نهادهای دولتی و نیز در رفتار شهروندان؛ مشروعیت نظام دموکراتیک و موجودیت آن در عراق را تهدید می‌‌کند. این فساد و تبعات آن حاصل و نتیجه‌‌ی میراث رژیم دیکتاتوری سابق؛ از جنگ و محاصره‌‌ی اقتصادی گرفته تا از بین رفتن و فقدان عدالت اجتماعی از یک سو، وبی‌‌ثباتی امنیتی و سیاسی پس از سال 2003، و آن‌‌چه که از عدم شفافیت و گسترش وابستگی‌‌ها و سهمیه‌‌بندی فرقه‌‌ای از سوی دیگر است.چه‌‌بسا آخرین خطرِ وجودی که عراق را مورد تهدید قرار داد، در تروریسم داعش نمود پیدا کرد که توانسته بود از مسئله‌‌ی فساد سوء استفاده کرده و در بسیاری از نهادهای دولتی نفوذ کند و هواداران خود را به‌‌ خدمت بگیرد.بنابراین، ضرورت دارد جلویِ برخی از جنبه‌‌های فساد را گرفت چرا که زندگی روزمره‌‌ی شهروندان را مختل کرده و به زیرساخت‌‌های دولت عراق آسیب می‌‌رسانند.

موفقیت تلاش‌‌های مبارزه با فساد، در بسیاری از کشورهایی که دچار همان جنبه‌‌های فسادی بودند که امروزه کشور عراق گرفتار آن است و هم‌چنین برخی از عمل‌کردهای موفقیت آمیز، که عراق بعد از سال 2003، شاهد آن بوده است، هم‌‌چون تسهیل در مراحل صدور گذرنامه، شفافیت در سیستم اعطای بورس تحصیلی از سوی کمیته‌‌ی عالی توسعه‌‌ی آموزش در عراق و جلوگیری از هدر رفتن بیت المال و اموال عمومی از طریق صدور قبوض هزینه‌‌های برق مصرفی؛ امکان جلوگیری از گسترش فساد و کاستن آن را نوید می‌‌دهد.این امر به نوبه‌‌ی خود منجر به دست‌یابی به اهداف راهبردی زیر خواهد شد: حفظ امنیت ملی کشور، پیشرفت در روند بازسازی عراق و واقعیت‌‌های خدمات عمومی،و بازگرداندن اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی.

مقابله با فساد می‌‌تواند به ارتقای سطح امنیتی نیز منجر شود. خانم سارا جایس؛ متخصص در زمینه‌‌ی دموکراسی و حاکمیت قانون در مؤسسه‌‌ی کارنگی، بر وجود یک ارتباط علیتی بین فساد و تروریسم تاکید می‌‌کند.

فساد کرامت انسان را تحقیر می‌‌کند و سبب می‌‌شود به افراط‌‌گرایی روی بیاورد. افزون بر این؛ عدم وجود ابزار به‌‌منظور بازگرداندن حقوق، گستردگی شبکه‌‌های فساد و پیچیده بودن آنها، و حجم دارایی‌‌هایی که در نتیجه‌‌ی فساد به هدر می‌‌روند؛ همگی به گسترش تروریسم کمک می‌‌کنند.بسیاری از مطالعات و پژوهش‌‌ها نشان می‌‌دهد که فساد اداری گسترش یافته در نهادهای نیروهای مسلح در آن‌زمان، که در مواردی مانند سربازان خیالی و وابستگی‌‌های حزبی و فرقه‌‌ای نمود یافته بود، به مسئله‌‌ی اشغال عراق توسط داعش کمک کرد.

PDF دانلود