چکیده

این پژوهش؛ بر آن است تا وضعیت فعلی اقتصاد گردشگری مذهبی در عراق را توصیف نماید و ماهیت مشارکت واقعی آن در اقتصاد ملی این کشور را تبیین کند. هم‌چنین به رصد تحرک متقابل بین دو عنصر؛ عرضه‌ی گردشگری مذهبی و تقاضای آن، و نیز ارزیابی گردشگری مذهبیدر مناطق پر‌بازدید این سبکِ رو به رشد گردشگری می‌پردازد. این پژوهش؛ از پرداختن به مهم‌ترین موانع و شاخص‌هایی که سد راه دست‌یابی به یک آغاز بهینه برای بخش گردشگری مذهبی می‌گردند، غافل نمانده است. مسائلی که مانع از رسیدن به بالاترین سطح از امکان‌ سنجش اقتصادی تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی در عراق می‌شوند.

دانلود PDF