سمت‌وسوی سیاست خارجی عراق در راستای سیاستی متوازن‌‌تر قرار گرفته است که از جهت‌‌گیری‌‌های تازه‌ی دولت عراق در محیط استراتژیک منطقه‌‌ای ناشی می‌‌شود و طبق نظریه‌ی تأثیر بازخورد منفی، دچار کاستی‌‌هایی است که بر امنیت و ثبات عراق تأثیر می‌‌گذارد.

مواضع بی‌‌طرفانه‌‌ای که سیاست خارجی عراق در پیش گرفته است، برداشت مثبتی از بقای عراق در خارج از حلقه بحران‌‌ها و درگیری‌های منطقه‌‌ای پی‌‌در‌‌پی ایجاد می‌‌کند. از سوی دیگر، برای عراق آسان نیست که خارج از چارچوب تعاملات سیاست‌های منطقه‌ای باقی بماند، به‌ ویژه آن‌‌که اکنون از طریق جلب اعتماد قدرت‌‌های تأثیر گذار در محیط منطقه‌‌ای، به‌‌دنبال ایفای نقش خود است. افزون بر این، در راستای دنباله‌‌روی از ارتباط راهبردی و همه جانبه با قدرت‌‌های تأثیرگذار گام برمی‌‌دارد که به نوبه‌ی خود راه را برای شکل‌‌گیری نقشی موثر در ارتباط با بحران‌‌های منطقه‌ای و مطابق با منافع داخلی و آرمان‌‌های منطقه‌‌ای ‌‌خویش، هموار کرده است. درک وضعیت منطقه‌ای عراق در پرتو ساختار جدید سیاست‌های خارجی آن صورت می‌‌پذیرد و می‌‌توان ویژگی‌‌های آن را از طریق بررسی جبهه‌گیری‌های خارجی عراق در قبال بحران‌‌های منطقه‌‌ای استنباط کرد.

مواضع خارجی عراق در اتخاذ سیاست بی‌‌طرفانه و ارتباط راهبردی با همه‌ی طرف‌‌ها نمایان می‌‌شود، که این مواضع راه را برای ایفای یک نقش منطقه‌‌ای پیشگام از سوی عراق هموار خواهد ساخت که آن را در دوره‌ی پیش رو، برای ایجاد یک تعادل منطقه‌ای جدید در پیش خواهد گرفت.عراق این شیوه را به‌‌عنوان عامل توازن در قبال مثلث قدرت‌‌های منطقه‌‌ای که شامل (ایران-ترکیه-عربستان سعودی) می‌‌شود، اتخاذ خواهد کرد.

دانلود PDF